TẦM NHÌN, SỨ MỆNH, GIÁ TRỊ CỐT LÕI, GIÁ TRỊ VĂN HÓA

CỦA TRƯỜNG MẦM NON TÂN THÀNH

 

1. Tầm nhìn: Xây dựng nhà trường có uy tín, chất lượng; là gia đình thứ hai của mỗi học sinh; Là nơi cha mẹ học sinh luôn tin tưởng lựa chọn để con em mình được nuôi dưỡng, giáo dục và rèn luyện; Là nơi nuôi dưỡng tâm hồn trong sáng của trẻ thơ, giáo dục sự phát triển toàn diện về đức - trí - thể - mỹ - lao động  và hình thành nhân cách trẻ em; Là nơi giáo viên luôn năng động sáng tạo và vươn tới thành công với khát vọng được cống hiến.

2. Sứ mệnh: Xây dựng môi trường học tập thân thiện, gần gũi, ấm áp tình yêu thương, nền nếp, kỷ cương, chất lượng để mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển năng lực, phẩm chất, khả năng sáng tạo của bản thân, biết ứng xử văn hóa, giao tiếp văn minh lịch sự và thích ứng với sự phát triển của xã hội để trở thành những công dân tốt.

3. Giá trị cốt lõi của nhà trường:

- Đoàn kết - Trách nhiệm;

- Trung thực - Sáng tạo;

- Kỷ luật - Hợp tác - Chia sẻ;

- Công bằng - Dân chủ - Khách quan;

Tập trung vào kết quả và con ng­ười.

4. Giá trị văn hóa của nhà trường:

- Phát huy truyền thống đoàn kết;

Tự trọng, tự hào, tự tin, khát vọng vươn lên;

Khả năng thích ứng;        

- Khả năng đổi mới và hội nhập; 

5. Phương châm hành động: Chất lượng chăm sóc giáo dục ngày càng cao là uy tín, danh dự và thương hiệu của nhà trường.

SỨ MỆNH CỦA HỌC SINH VÀ CB,GV,NV NHÀ TRƯỜNG

      1. Sứ mệnh của trẻ: Trẻ em trường Mầm non Tân Thành sẽ “Hồn nhiên, tự tin trong giao tiếp - Tích cực, năng động trong học tập và vui chơi - Giàu tình cảm trong quan hệ gia đình và xã hội”.

     2. Sứ mệnh của cán bộ, giáo viên, nhân viên: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường mầm non Tân Thành: “Tự giác - Tự chủ - Tự trọng - Tự tin - Tự bồi dưỡng”.

                                                                                                               BGH TRƯỜNG MN TÂN THÀNH